Sun Home
Rezumat

Acumularea metaboliţilor secundari în Rhodiola rosea L. în funcţie de condiţiile mediului
Scopul cercetării a fost de a determina efectul radiaţiei ultraviolete (UV), temperaturii joase şi a elicitorului (alcool cinamic) izolat şi în combinaţie asupra acumulării metaboliţilor secundari în agregatele celulare ale calusului obţinut din rădăcina aurie (Rhodiola rosea L.). Introducerea în mediul de cultivare a alcoolului cinamic, precursorului metaboliţilor secundari, duce la sporirea acumulării metaboliţilor secundari în celulele agregatelor calusului. Efectele cele mai semnifi cative asupra compoziţiei şi conţinutului metaboliţilor secundari acumulate în celulele calusului de R. rosea L. au fost detectate în varianta cu aplicarea combinată a radiaţiei ultraviolete (UV), temperaturii joase asociată de introducerea în mediul de cultivare a alcoolului cinamic. În această variantă se observă tendinţa de restabilire a spectrului de metaboliţi secundari, care sunt caracteristici pentru rizomii colectaţi în Munţii Carpaţi, masivul Ineu (România).

Aplicarea glicozidelor ca mijloc eficient de sporire a viabilitatii semintelor de legume
În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului privind influenţa noilor compuşi bioactivi de origine vegetală asupra energiei de creştere şi germinaţiei seminţelor de castraveţi şi tomate, precum şi acţiunea lor asupra productivităţii culturilor. A fost demonstrat efectul stimulator al tratării seminţelor înainte de semănat cu soluţiile glicozidelor studiate asupra germinaţiei seminţelor în câmp deschis, dar şi sporirea productivităţii culturilor de castraveţi cu 23,6% şi tomate cu 17,5% în comparaţie cu martorul. Glicozidele testate pot fi recomandate pentru aplicare la cultivarea plantelor de castraveţi şi tomate.

Dinamica acumulării principiilor active in frunzele de Cynara scolymus L. cultivată in Republica Moldova
Lucrarea prezintă rezultatele studiului comparativ al acumulării principiilor active în frunzele bazale şi frunzele tulpinale de anghinare, determinate prin metode spectrofotometrice de dozare. Obiectivul studiului a constat în determinarea perioadei optimale de recoltare a produsului vegetal Cynarae folia, în vederea obţinerii extractelor cu cel mai înalt conţinut de compuşi polifenolici şi flavonoidici. În rezultatul studiului s-a evidenţiat corelaţia în acumularea principiilor active a compuşilor fenolici în dependenţă de perioada de recoltare a ambelor tipuri de frunze. Perioada de maximă acumulare a compuşilor polifenolici a fost stabilită la început de înflorire a plantei, spre deosebire de perioada de maximă acumulare a compuşilor fl avonoidici, stabilită în faza de butonizare.

Fundamental role of biological factors in aquatic ecosystem function: improving water quality
This article revises the fundamentals of the theory of the multifunctional role of biological community (the biota) in the water self-purification and ecological remediation in aquatic ecosystems, using the results of previous analyses. The following issues related to the role of the biota in water self-purification are considered: 1. The main processes of water selfpurification in aquatic ecosystems. 2. The main functional blocks of the self-purification system of aquatic ecosystems. 3. Energy sources of the biological mechanisms of aquatic ecosystem self-purification. 4. The roles of the main large groups of organisms in water self-purification in aquatic ecosystem. 5. Reliability of water self-purification systems. 6. Regulation of water self-purification. 7. The response of the entire self-purification system to anthropogenic external factors affecting an ecosystem. 8. An aquatic ecosystem as an analogous of a bioreactor with a water purification function. 9. Implications for the protection of the environment. 10. Connection of the main points and conclusions of this article with some other relevant and related publications.

Генетический потенциал коллекции мутантов томата и его значение для решения задач практической селекции
В статье представлены результаты изучения коллекции мутантных форм томата (105 форм), через фенотипическую выраженность маркерных признаков на разных стадиях онтогенеза при выращивании растений в условиях Молдовы. Показано высокое разнообразие и разнокачественность мутантных форм по характеру проявления морфобиологических и хозяйственно-ценных признаков. Проведена дифференциация и систематизация мутантов по степени выраженности маркерных признаков в конкретных условиях среды, а также идентификация доноров устойчивости к абиотическим стрессорам (жара, холод, засуха), что позволит целенаправленно использовать их при решении многих вопросов частной генетики и задач практической селекции томата.

Градиенты водного потенциала, транспирация и эффективное использование воды растениями сои Glycine max L.
В условиях вегетационного комплекса изучали особенности изменения водного потенциала в системе «корень-стебель-лист» растений сои Glycine max L., сортов Букурия, Клавера и Аура в зависимости от действия засухи и повышенного содержания бикарбоната натрия в почве в связи с интенсивностью транспирации листьев и показателями продуктивности растений. Установлено, что, как на уровне листовой пластинки, так и на уровне целого растения, между апикальной и базальной частью имеется градиент водного потенциала (ΔΨw), который может иметь разную направленность в зависимости от влагообеспеченности растения. При влажности почвы 70% ПВ градиент водного потенциала между апикальной и базальной частями отрицателен, способствуя току воды, а при 35% ПВ этот градиент положителен, препятствуя притоку воды к апикальной части листа. В градиенте водного потенциала целого растения выделены две подсистемы - «стебель-корни» и «лист-стебель». В условиях оптимальной влагообеспеченности градиент водного потенциала (ΔΨw) в верхней подсистеме («лист-стебель») характеризуется более отрицательными величинами по сравнению с ΔΨw в нижней подсистеме растений. При слабом засолении ΔΨw между листом и стеблем, хотя и изменяется, однако остается отрицательным и (как на незасоленной почве) не препятствует акропетальному транспорту воды из стебля в листья. При засухе ΔΨw в подсистеме «стебель-корни» изменяется вплоть до положительных значений, препятствуя транспорту воды из корней в стебли, что снижает транспирацию даже при существенно отрицательном ΔΨw в апикальной подсистеме («лист-стебель»). В условиях засухи градиент водного потенциала в базальной подсистеме (стебель-корни) является лимитирующим звеном регуляции водного статуса на организменном уровне, влияя на листовую поверхность и продуктивность растений сои. Для оценки эффективности использования воды растениями разных сортов сои использовали в качестве показателей урожай семян на единицу сухой массы и урожай семян на единицу листовой поверхности растений. Сокращение листовой поверхности при действии неблагоприятных факторов является адаптивным механизмом, способствующим поддержанию высокого индекса урожая, только в случае поддержания высокого уровня семенной продуктивности на единицу листовой поверхности. Снижение семенной продуктивности на единицу листовой поверхности приводит к снижению индекса урожайности. Библ.- 22, табл. -7

Иммунная система в период возрастной диминуации функций органов и систем организма
В статье рассматриваются концепции и экспериментальные данные относительно преждевременной и возрастной диминуации жизненно важных систем, в том числе, и иммунной системы. Анализируется роль полипептидных гормонов тимуса и других гормональных и структуральных компонентов иммунной системы в период преждевременной диминуации организма.

Impactul raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corpului şobolanilor senili
În articol este examinat impactul pe care îl are raţia alimentară cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corpului şobolanilor senili. În scopul de a compara specificul influenţei raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente în perioada diminuării funcţiilor şi degradării morfofi ziologice, au fost analizate succint rezultatele influenţei dietei cu diversă componenţă a substanţelor nutritive asupra stării morfofi ziologice în perioada creşterii şi dezvoltării morfofuncţionale. Totodată este prezentată informaţia referitor la specificul inflenţei a unor sau altor componente în raţie, în condiţii de efort fizic, deoarece efortul fizic a constituit metoda de estimare a impactului raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra potenţialului vital.

Importanţa zonelor umede pentru menţinerea ihtiofaunei Nistrului şi Prutului inferior
Lucrarea de faţă reprezintă o sinteză a studiului ihtiofaunistic multianual efectuat în zonele umede ale Prutului şi Nistrului inferior. Ca rezultat s-au evidenţiat diverse tipuri de migraţii piscicole între ecosistemul de albie şi zonele inundabile (cu apă permanentă sau temporară). S-a constatat că diversitatea şi intensitatea acestor migraţii reprezintă o condiţie de importanţă majoră pentru conservarea bogăţiei specifice şi asigurarea unei productivităţi piscicole înalte a ecosistemelor lotice în întregime.Pagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal