Sun Home
Rezumat

Demographic structure of small rodent populations from urban ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova
The studies were performed in 2011-2012 in urban areas of the Chisinau city and in adjacent ecosystems. Thirteen rodent species were registered in the urban ecosystems during the research. The sex ratio of the rodent dominant species during the first half of 2011-2012 in most cases shows the prevalence of females, while males disperse in search of new territories and females for breeding. In the second half of the year, the sex ratio shows that females are more abundant in optimal habitats, while males disperse more actively. At the beginning of spring, rodent populations comprise only adult individuals, the majority being involved in reproduction process. Toward the end of spring, the proportion of subadult individuals reaches 10-30% from the species population number. During the summer period, the reproduction continues and subadults constitute 50%-70% of the small rodent population number toward autumn . The first pregnant females were registered in middle March; in April, first juvenile individuals were recorded and by the end of May, the individuals born in the current year were involved in the breeding process. Pregnant females were registered during the whole summer period in all rodent species and the breeding process continued till middle autumn.

Dezvoltarea sistemului de standarde ale Republicii Moldova în domeniul deșeurilor
În lucrare sunt descrise rezultatele soluţionării problemelor de actualizare a sistemului normativ în domeniul deşeurilor din Republica Moldova în anii de independenţă. Problemele acumulării deşeurilor, reutilizării şi/sau lichidării acestora şi protecţiei mediului sunt foarte acute în Republica Moldova, tară cu o densitate înaltă a populaţiei umane, preponderent agrară şi cu o economie cu tendinţe slabe de dezvoltare durabilă. În baza studierii, selectării şi completării permanente au fost create baze de date privind actele normative în domeniul deşeurilor. Rezultatele au demonstrat că la etapa actuală - aniversarea de 23 ani de independenţă a Republicii Moldova - 27 august 2014, setul de acte normative (standarde) reprezintă următoarele: Standarde şi documente naţionale şi internaţionale adaptate în ţară – 111 de acte, din care 94 standarde SM şi 17 standarde GOST. Gradul de armonizare la cerinţele internaţionale a ajuns la 83,5%. De asemenea au fost studiate bazele de acte normative ale ISO şi UE. În lucrare sunt prezentate caracteristicile privind starea şi unele rezultate ale analizelor calitative şi comparative a actelor normative din diferite surse de provenienţă, dinamica

Diversitatea și structura fitoplanctonului –indicatori ai statutului trofic și calității apei râului Prut
În urma investigaţiilor fitoplanctonului r. Prut în anii 2013-2014 au fost identificate 108 specii şi taxoni interspecifici. Baza diversităţii floristice este constituită din filumurile Chlorophyta şi Bacillariophyta, care au înregistrat cel mai mare număr de taxoni de diferit rang. Parametrii cantitativi ai fitoplanctonului au înregistrat diferenţe sezoniere bine pronunţate, condiţionate de ponderea anumitor specii de alge. În perioada de primăvară valorile efectivului fitoplanctonului se situau în limitele 2,16-26,48 mln cel./l cu biomasa 3,26-12,17 g/m3, vara au variat în limitele 1,6-16,06 mln cel./l cu biomasa 1,29-10,07 g/ m3, iar toamna erau situate între 1,3-23,35 mln cel./l şi 1,27-7,89 g/m3. Conform valorilor biomasei fitoplanctonului râul Prut se atribuie categoriei de troficitate eutrof, periodic mezotrof. Valorile indicelui saprobic, calculat în baza parametrilor cantitativi ai speciilor indicatoare din componenţa fitoplanctonului, care în proporţie de peste 54% sunt tipic β-mezosaprobe, au variat între 1,49-2,63, se situau în limitele zonei β-mezosaprobe și confirmă că apa r. Prut a fost satisfăcătoare pentru dezvoltarea fitoplanctonului şi altor grupe de hidrobionţi şi se atribuia preponderent claselor calităţii apei 3a-3b “satisfăcător curată”-“slab poluată” şi foarte rar clasei 4a „moderat poluată”.

Efectele undelor milimetrice asupra multiplicării, viabilităţii şi caracterelor morfoculturale ale tulpinii de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
Sunt prezentate rezultatele cercetărilor acţiunii undelor milimetrice asupra multiplicării opulaţiei de levuri, viabilităţii şi caracterelor morfo-culturale ale tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18. Experimental s-a stabilit, că efectul acţiunii undelor milimetrice depinde de lungimea de undă şi durata de iradiere. A fost remarcat caracterul stimulator al undelor milimetrice asupra procesului de multiplicare a celulelor levuriene şi indicilor viabilităţii culturii.

Эффективность природных биорегуляторов роста при возделывании пшеницы озимой
Au fost investigate posibilitățile de utilizarea metodei expres la determinarea viabilității plantelor de grâu după iernare precum și aspectele de aplicare diferențiată a substanțelor biologic active de natură glicozidică în scopul sporirii recoltei de grâu în condiții nefavorabile de iernare. A fost demonstrat efectul stimulator al tratamentelor foliare cu soluții de glicozide asupra sporirii nivelului de înfrățire productivă cu 15-17% și recoltei cu 19-28% la grâul de toamnă. Materialul factologic obținut în experiențele de laborator și de câmp permite de a recomanda în calitate de măsură agrotehnică în tehnologiile de cultivare, utilizarea glicozidelor în scopul sporii viabilității plantelor în condiții nefavorabile de iernare, majorării numărului de frați productivi și recoltei grâului comun de toamnă.

Influenţa remediilor organice bioactive de generaţie nouă asupra activităţii vitale a familiilor de albine Apis Mellifera
Scopul cercetărilor a fost testarea comparativă, în hrana albinelor, a unor suplimente nutritive obținute din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis, cultivate în prezenţa unor compuşi organici coordinativi de generaţie nouă şi elaborarea, în baza acesteia, a unor noi suplimente nutritive şi procedee de hrănire a familiilor de albine în perioadele deficitare de cules în natură. Cercetările au fost efectuate pe 5 loturi analoage cu familii de albine, a câte 10 familii în fiecare lot, care au primit în hrană la începutul lunii aprilie, peste o zi, pe parcursul a 2 săptămâni, câte 100 ml de amestec nutritiv de sirop din zahăr cu apă (1:1), la fiecare interval de faguri populat cu albină. Pentru familiile de albine din loturile experimentale (II, III, IV şi V) siropul de zahăr a fost îmbogăţit cu diferite suplimente nutritive obţinute din extractul biomasei cianobacteriei Spirulina platensis cultivate în prezenţa unor compuşi organici coordinativi. Suplimentele nutritive au fost administrate în cantitate de 20 mg substanţă uscată la 1L de amestec. Familiile de albine din lotul II au primit în hrană suplimentul bioactiv Apispir, lotul III - Apispir Zn, lotul IV - Apispir Cr şi din lotul V - Apispir Fe Se. Rezultatele cercetătilor au demonstrat că hrănirea albinelor, primăvara devreme, în perioada deficitară de cules în natură, cu amestec nutritiv din sirop de zahăr îmbogăţit cu suplimente bioactive obţinute din extractul biomasei Spirulina platensis cultivate în prezenţa unor compuşi organici coordinativi a contribuit la creşterea semnificativă a prolificităţii mătcii – cu 607 – 1390 ouă/24 ore sau 32,6–74,4 % (td = 2,93 – 8,99; P < 0,01 - 0,001), cantităţii de puiet căpăcit - cu 73– 67 sute celule sau 32,6–74,6 % (td = 2,92–8,99; P < 0,01-0,001), puterii familiei - cu 0,40–0,56 kg sau 18,1–25,3 % (td = 3,54–4,95; P < 0,01-0,001), intensităţii de zbor a albinelor - cu 1,89–2,21 albine/minut sau 19,7–23,1 % (td = 2,67–3,32; P < 0,05-0,01), rezistenţei la boli - cu 10,8–14,9 puncte absolute sau 13,4–18,5 % (td = 7,66–9,76; P < 0,001), viabilităţii puietului - cu 11,5–14,4 puncte absolute sau 14,2–17,7 % (td = 10,7–11,8; P < 0,001), cantităţii de ceară crescute în cuib - cu 1,46 – 1,71 faguri crescute sau 41,0 – 48,0 % (td = 2,46–2,78; P < 0,01), cantităţii de păstură - cu 17,9–36,4 sute celule sau 52,5–206,7 % (td = 2,76–6,59; P < 0,05-0,001) şi cantităţii de miere acumulate în cuib - cu 1,44–2,71 kg sau 53,1–90,0 % (td = 3,45–7,4; P < 0,01-0,001).

Investigation of hydrochemical characteristics of the Prut river
This paper presents the results of the investigations carried out in 2013-2014 regarding the hydrochemical state of the Prut River within the boundaries of the Republic of Moldova. The spatial and temporal variation limits of the main hydrochemical characteristics (dissolved oxygen, CBO5, CCOMn, CCOCr, mineralization and main ions, biogenic elements – nitrogen, phosphorus and silicon) and microelements (silicon and lithium) in the Costesti-Stinca reservoir and in the river sections Criva-Tetcani and Braniste-Giurgiulesti have been estimated. Although, in general, the waters of the Prut River meet the requirements for multifunctional aquatic ecosystems, in most cases, the self-cleaning capacity of the river (CBO5/CCOCr) does not compensate the direct discharge of untreated household and industrial waste waters into the river.

Modalităţi actuale de cercetare a motilităţii tractului gastrointestinal la om
În articol sunt analizate metodele contemporane de studiu a motilităţii tractului gastrointestinal la om şi se argumentează metoda electrogastroenterografică periferică ca cea mai adecvată, noninvazivă, prin intermediul căreia poate fi înregistrată activitatea electrică a stomacului şi intestinelor generată de undele lente ce se propagă la nivelul lor prin aplicarea electrozilor de suprafaţă poziţionaţi pe pielea abdominală sau a membrelor. Metoda nu are contraindicaţii, fiind prioritară şi mai informativă comparativ cu alte metode, permite aprecierea simultană şi integrală a funcţiei diferitor sectoare ale tractului gastrointestinal.Pagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal