Sun Home
Rezumat

1-Oxyphenazine produced by Pseudomonas Aureofaciens induces resistance of leafy vegetables to grey rot causal agent
A fost demonstrat, că preparatul antibiotic de natură aromatică 1-oxyphenazine, produs de Pseudomonas aureofaciens KMBU phz 127/1, induce rezistenţă sistemică de tip ISR şi assigură reducerea infectării legumelor pentru frunze cu Botrytis cinerea în proporţie de 46.9–56.7 %.

Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa cianobacteriei Nostoc linckia CNM-CB-03
Lucrarea de faţă prezintă rezultatele investigaţiilor de selectare a variantelor optimale de obţinere a preparatelor policomponente cu activitate antioxidantă şi antiradicalică din biomasa cianobacteriei Nostoc linckia CNM-CB-03. Au fost determinate concentraţiile optimale ale etanolului de 50-55% şi cele de 70-96%. Durata de extracţie de 12 ore este tehnologic optimală pentru obţinerea de extracte antioxidante din biomasa nativă de nostoc. Aplicarea acestor conditii de extragere asigură obţinerea extractelor cu un înalt nivel al activităţii antioxidante.

Analiza comparativă a structurii şi activităţii funcţionale a aparatului fotosintetic la plantele de triticale
Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu comparativ a mezostructurii şi activităţii funcţionale (fotosinteza adevărată, respiraţia, fotorespiraţia aparentă, eficienţa energetică a fotosintezei) a aparatului fotosintetic a frunzei-flag şi spic la genotipuri de triticale cu diferită productivitate. Se demostrează că, indiferent de genotip (hibrid, soi, forme parentale), indicii mezostructurii a aparatului fotosintetic a frunzei-fl ag şi lemei au crescut, în conformitate cu nivelul de creştere a productivităţii plantelor. Caracteristicile cantitative la unii dintre indicii mezostructurii se dublează comparativ cu frunza-fl ag. Spre deosebire de genotipurile hibride formele parentale se caracterizează printr-un nivel mai majorat a schimbului de CO2 şi a eficienţei energetice a fotosintezei, pe când rata fotosintezei spicului la genotipurile studiate este mai redusă, iar rata intensităţii respiraţiei este mai majorată decât la frunza-fl ag . S-a evidenţiat o corelaţie negativă între acumularea substanţei uscate de către plante şi productivitatea semincieră a plantelor de triticale .

Apoidea of Moldova in the contexts of climate change and landscape degradation
Seceta cumplită din 2012 a cauzat o reducere considerabilă a efectivului speciilor din suprafamilia Apoidea, ce nu a mai fost înregistrată pînă atunci. Reducerea efectivului de Apoidea, în special al bondarilor se prognozează pe fonul proiectărilor climatice pe termen scurt şi mediu pentru Moldova, ce coincide cu multe evaluări europene pentru alte insecte. Acest fapt duce la consecinţe drastice pentru nevertebrate şi vertebrate, de exemplu pentru păsările ce iernează. Se înregistrează o reducere considerabilă a numărului unor importanţi polenizatori în rezultatul intensificării fragmentării şi reducerii suprafeţelor semănate cu lucernă.

Aromatic isothiocyanatopropenones and thiourea derivatives. Synthesis and biological properties
În prezenta lucrare se descriu metode de sinteză a unor propenone aromatice cu grupe tioamidice sau izotiocian şi caracteristica lor biologică in vitro. Prin condensarea în cataliză acidă sau bazică a 4-(dimetilamino)benzaldehidei 4-Hidroxi-3-metoxibenzaldehidei şi furan-2-carbaldehidei cu 3-(4-acetilfenil)-1,1dimetiltioureea au fost obţinute propenone aromatice cu grupări –NHCSN(CH3)2, care la tratare termică sau în prezenţă de agenţi cu caracter acid (HCl, H2SO4, (CH3CO)2O, CH3COCl) elimină dimetilamină, transformîndu-se în izotiocianato -propenon cu randamentul de 54-92 %. La tratarea izotiocianatopropenonelor cu amine primare au fost obţinuti derivaţi cu grupări tioamidice-NHCSNH. Structura compuşilor noi obţinuţi cu conţinut de sulf a fost confirmată prin analiză elementală şi spectrală IR, 1H-, 13C- RMN. Compuşii sintetizaţi au fost testaţi ca inhibitori ai proliferării celulelor leucemice (HL-60), iar pentru produşii care au manifestat proprietăţi mai ponunţate, a fost testată in vitro activitatea lor antibacteriană faţă de unele microorganisme gram-pozitive şi gram-negative: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Shigella sonnei, Salmonella abony şi Bacillus cereus.

Artemia Leach, 1819 Гипергалинных озёр юга западной Сибири
Sunt prezentate rezultatele studiilor de monitorizare pe termen lung ale lacurilor hypersaline din teritoriul Altai. A fost efectuată analiza comparativă a salinităţii şi compoziţiei chimice a apei din lacuri şi a indicatorilor numerici şi de producţie a fi toplanctonului, precum şi a stadiilor de diferite vârste ale populaţiilor Artemia în funcţie de fazele apei. Au fost înregistrate similarităţile şi diferenţele marcate în reacţiile de răspuns ale biotei bazinelor acvatice la schimbările factorilor abiotici.

Conţinutul de humus – criteriul nivelului taxonomic al solului
Humusul prezintă un component esenţial al solurilor de care depind principalele lui calităţi şi particularităţi. Conţinutul de humus condiţionează şi nivelul taxonomic în sistematica unor soluri. Rezultatele generalizării datelor analitice contemporane permit introducerea unui sistem de indici cantitativi pentru aprecierea gradului de humificare a unităţilor taxonomice şi divizarea lor la nivel de gen.

Dereglările metabolismului aminoacizilor mediatori la pacienţii cu hipotiroidie
În lucrare se examinează legităţile modificării profilului şi valorilor numerice ale aminoacizilor mediatori sanguini la bolnavii cu hipotiroidie. S-a stabilit, că schimbarea conţinutului aminoacizilor inhibitori şi excitatori în parte au caracter individual şi numai a glicinei este direcţionată ascendent la toţi bolnavii. Pentru pacienţii cu hipotiroidie este caracteristică predominarea sumei aminoacizilor inhibitori. Se propune ca indicator suplimentar al hipotiroidiei - sporirea valorii numerice a glicinei şi a sumei aminoacizilor inhibitori.

Distribution and numbers of wolves (Canis Lupus) in Bulgaria: What is going on?
Pentru a identifica specificul dezvoltării lupului (Canis lupus) în Bulgaria, dinamica lui populaţională a fost monitorizată conform evidenţei oficiale a faunei cinegetice din întreaga ţară în perioada de primăvară 2002-2012. Se pare că populaţia europeană de lupi cu cea mai mare densitate este în Bulgaria. Conservarea şi prezenţa stabilă a lupului în ţară poate fi realizată în cazul în care acesta va fi acceptat ca specie normală a faunei de mamifere din Bulgaria. Acest lucru poate fi o condiţie prealabilă pentru acceptarea publică a prezenţei lupului la nivel social.

Diversitatea parazitofaunei zimbrilor din rezervaţia naturală „Pădurea domnească” şi animalelor domestice din zona adiacentă
Lucrarea conţine date despre nivelul de infestare a zimbrilor din Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească” şi a animalelor domestice care păşunează pe terenurile adiacente. S-a stabilit că zimbrii adulţi sînt infestaţi cu 6 specii de paraziţi (trematode – 1, nematode– 2, protiste – 3): Fasciola hepatica, Strongyloides papillosus, Trichocephalus globulosa, Eimeria bovis, E.auburnensis şi E. ellipsoidalis, iar cei tineri – cu 4 specii (trematode – 1, nematode – 1, protiste – 2): F.hepatica, S.papillosus, E. bovis, E. auburnensis. Bovinele care păşunează pe terenurile adiacente sînt infestate cu 5 specii de paraziţi (trematode – 1, nematode – 1, protiste – 3): F.hepatica, S.papillosus, E.bovis, E.zuernii, E.ellipsoidalis; ovinele – cu 5 (cestode – 1, trematode – 1, nematode – 1, protiste – 2): Moniezia expansa, F.hepatica, S.papillosus, E.parva, E. faurei, iar la cai s-au înregistrat 2 specii de nematode: Strongyloides westeri; Oxyuris equi. Analiza rezultatelor parazitologice demonstrează că agenţii parazitari atestaţi pot fi repartizaţi în 2 grupuri: obligatorii, pentru mamiferele sălbatice şi comune, pentru cele sălbatice şi domestice. S-a determinat că pentru zimbri o specie este obligatorie, iar altele 5 sînt comune pentru rumegătoarele domestice (bovine, ovine). Se recomandă să se efectueze cercetări ecologo-biologice complexe pentru stabilirea lanţului epizootic în menţinerea focarelor de infestare şi reinfestare a zimbrilor, precum şi examene parazitologice, de două ori pe an (februarie-martie, octombrienoiembrie), iar în funcţie de rezultat animalele să fie deparazitate.Pagina 1 din 3

Ediţia curentă

journal